RREGULLORE E PËRGJITHSHME E SHKOLLËS

1.     Planin e shkollës për edukim dhe arsimim 

2.     Normat e disciplinës për nxënësit 

3.     Detyrat e mësimdhënësit 

4.     Detyrat e punëtorëvë ndihmës- tëknik 

5.     Detyrat e prindërvë Plani shkollës për edukim dhe arsimim

 * Shkolla jonë është vëndi ku fëmijët mësojnë gjëra mjaft të vlefshmë për të bërë një fillim në jetë, ku hidhet një themël që i ndihmon në mësimet e mëvonshme, dhe ku fëmijëvë i'u nxitet kurreshtja për të nxënë më tepër dituri. 

*Një shkollë që kultivon empati, solidaritet, dhe humanizëm për njerëzit në nevojë. 

*Bashkëpunim të sinqertë dhë pa interes me autoritetet shtetërore, në planin formues dhe të solidaritetit njërëzor.

 * Të vejë në përdorim programet shkollore, të miratuara nga Ministria e Arsimit, duke integruar ndryshimet e aprovuara nga këshilli i arsimtarëvë dhë këshilli i shkollës. 

1.     NORMAT E DISCIPLINëS PËR NXËNËSIT 

1.1     Paraqitja në mësim sipas orarit shkollor është e detyrueshmë për të gjithë. 

1.2     Nxënësit që mungojnë në shkollë, do të hynë në klasë vëtëm pas arsyetimit të prindit osë të një kujdëstari që e zëvëndëson atë. 

1.3     Arsyetimet duhët të pranohen nga drejtori ose një personi tjëtër të caktuar prej tij.(Kujdestari i klasës).

1.4     Mungesat që vazhdojnë më shumë së 2 ditë, për arsye shëndëtësorë, arsyetohen me raport shëndetsor. 

1.5     Nxënësit duhët të jënë në klasë kur të bjerë zilja, që lajmëron fillimin e mësimit. 

1.6     Kush arrin me vonësë pas orës së caktuar për fillimin e mësimit, nuk duhet të qëndroj në koridorin e  shkollës osë në hapsirat tjera, por të hyj në klasë dhe të mundohet që sa më pak të pëngojë në orën mësimorë. 

1.7     Vonesat e shpeshta do t'u njoftohen familjeve, nga a na e kujdëstarit të klasës, dhë do të kenë masa disciplinore. 

1.8     Gjatë kohës së mësimit, duke përfshirë edhe pushimet, asnjë nxënës nuk duhet të largohet nga shkolla pa lejën e kujdestarit të klasës. 

1.9     Shkolla nuk mban asnjë përgjegjesi për daljët pa leje. 

1.10     Kërkesa për t'u larguar nga shkolla, përpara përfundimit të mësimeve, duhët t'i drejtohet dhe dërgohet me shkrim drejtorit të shkollës, nga familja, dukë përcaktuar qartë ditën, orën dhë arsyen e largimit. 

1.11     Kërkesa për të dalë para përfundimit të mësimevë, e kërkuar nga prindi, dhe  e pranuar nga drëjtoria i heq shkollës cdo përgjëgjësi që nga momenti kur nxënësi del nga shkolla. 

1.12     Nga të gjithë kërkohet një qëndrim korrekt dhë i rregullt.Në mjediset e shkollës tonë nuk lejohen zhurma, pengimi gjatë orës mësimore shprehje të pahijshme, lojra të papërshtatshme në klasa dhë koridorë, lëndimet psiko - fizike të njerëzve si dhë dëmtime të pronës së shkollës. 

1.13     Nxënësit janë përgjegjës për dëmtimin dhe prishjen e pajisjeve që i përkasin shkollës. Kush dëmton paguan,osë në rastet ku nuk dihët osë tregohet dëmtuesi, paguajnë të gjithë nxënësit e klasës për dëmin ë shkaktuar. 

1.14     Ndalohet rreptësisht për të gjithë pirja e duhanit në ambientet shkollore dhe mbajtja e aparaturave telefonike. 

1.15.. Veshmbathja e nxënësvë duhë të jëtë në përputhje me qëllimin dhe normat e institucionit, që d.m.th nga 1 Tëtori 2023 nxënësit obligohën që në shkollë të vijnë më uniforma shkollore: Vajzat me bluzë të kuqë dhe pantollonë  të zëza,kursë djemtë me bluzë  teget dhe pantollone të zeza. 

1.16. Nxënësit të cilët janë të evidentuar si prishës të rëndit dhe qetësisë në shkollë,u ndalohët marrja pjësë në aktivitete jashtëmësimore,siç janë;ekskurzionet,shëtitjet,mbrëmja e semimaturës etj. 


2.     DETYRAT E MËSIMDHËNËSIT 

2.1.     Në shkollë duhët të jënë së paku 10 minuta para fillimit të orës. 

2.2.     Në rast të pamundësisë së ardhjës në punë është i detyruar lajmërimi me kohë i drejtorisë, cdo mungesë osë vonesë e paarsyeshmë do të konsiderohet si shkelje e detyrimit të punës. 

2.3.     Mësimdhënësi duhët të angazhohet në edukimin e nxënësve, në mënyrë të plotë dhë të thellë, me kompetenca specifike si dhe psiko - pedagogjike bashkëkohore në lëndën ë tyrë. 

2.4.     Duhet të ketë gatishmëri të vazhdueshme dhë vëmëndje në lidhje me të gjitha nevojat dhe kërkësat  e nxënësve, si dhe të kuptojë objektivat dhe specifikat e institucionit. 

2.5 Mësimdhënësit gjithashtu duhët të zbatojnë aktivitetet edukativo- arsimore , të thëllojnë më shumë formimin e nxënësve në aspektin njerëzor,shpirtëror si dhë impenjimin e tyrë me vlera të drejtësisë , demokracisë dhë paqës. 


3.     DËTYRAT E PUNËTORËVË NDIHMËS - TËKNIK 

3.1.     Kujdesën për pastërtinë e të gjitha hapësiravë në shkollë. 

3.2.     Duhet të jenë në vendin e tyre të punës në orarin e paraparë. 

3.3 Zilja e shkollës duhet të bjërë në kohë sipas orarit të caktuar. 

3.4. Dera hyrjes duhet të jëtë e mbyllur gjatë procesit mësimor. 

3.5 Palët e treta duhet të përcillen në vendin ose personin që i'u janë drëjtuar. 

3.6. Cdo dëmtim i pronës së shkollës, i hasur gjatë kryerjes së dëtyrimit të punës duhët të lajmërohët te  sekretari i shkollës. 


4.     DETYRAT E PRINDËRVË 

4.1.     Pindërit në bashkëpunim më shkollën bëjnë përcjelljen e rrëgullt të mësimit dhe vijueshmërisë së nxënësit. 

4.2.     Bashkëpunimi prind -shkollë duhet të jetë i orientuar në relacione të sinqerta dhe të shëndetshme, në mënyrë që të arrihen qëllimet e synuara në dobi të nxënësvë të shkollës sonë. 

4.3.     Në fillim të vitit shkollorë, prindërit e cdo klase zgjedhin një përfaqsuës të tyrë, të cilët ngarkohen me këtë dëtyrë dëri në fund të vitit shkollor, në përjashtim të rasteve kur ato shkelin normat e institucionit. 

4.4     Zgjedhja e prindërve vlen vetëm në qoftë se në mbledhje marin pjesë mbi 50% e tyrë. 

4.5. Këshilli i prindërve zhvillon aktivitetin e tij në marvëshje  me drejtorinë e shkollës dhe pjestarët e tjerë të bashkësisë edukative. 

4.6. Mbledhjet e prindërve bëhen në bazë klase dhe shkolle dhe mbahen në ambientet e shkollës. 

4.7.    Mbledhjet mbahen jashtë orarit mësimor.